VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Táto dohoda predstavuje ”Zmluva o členství v paneli”medzi vami a JTN panel. JTN Panel sa niekedy označuje ako "JTN", "my", "nás" alebo "náš". V tejto zmluve nájdete podmienky používania služby ponúkané nami. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré naše sekcie Často kladené otázky nemôže odpovedať, prosím, kontaktujte s naším Oddelením služby zákazníkovi. Ak nesúhlasíte s podmienkami, nepoužívajte prosím, túto stránku. Použitie webu bude považované za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

 1. Používanie tejto webovej stránky a aké služby poskytuje
  Používanie tejto webovej stránky sa vykonáva jedine za podmienok tejto zmluvy, len pre osobnú potrebu, bez propagačných účelov. Právo na členstvo je k dispozícii osobám starším ako 18 rokov alebo neplnoletým osobám viac ako 16 rokov, ktorí majú povolenie rodičov otvoriť si a udržiavať online účet. V prípade, že nespĺňate kritériá, nepoužívajte, prosím, našich služieb. Kedykoľvek môžete ukončiť svoje členstvo v paneli v súlade s našou Ochranou osobných údajov.
 2. Právo na členstvo
  Právo na členstvo je k dispozícii osobám starším ako 18 rokov alebo neplnoletým osobám viac ako 16 rokov, ktorí majú povolenie rodičov / opatrovníkov, otvoriť si a udržiavať online účet. V prípade, že nespĺňate kritériá, nepoužívajte, prosím, našich služieb. JTN môže odmietnuť svoje služby každému a kedykoľvek podľa vlastného uváženia.
 3. Poplatky za účasť
  Neexistujú žiadne poplatky za členstvo v JTN panely. Členstvo je úplne dobrovoľné a bezplatné. JTN si vyhradzuje všetky práva kedykoľvek urobiť premeny alebo pridať služby. Ak sa tak stane a je pridaný poplatok za služby, vopred vás upozorníme e-mailom.
 4. Prístup a heslo používateľa
  Môžete navštíviť naše webové stránky ako hosť bez použitia hesla. Ak chcete používať niektoré služby na stránke, ako napríklad účasť v prieskume, musíte byť registrovaným členom JTN Panelu. Osobné informácie, ktoré poskytujete pri vašu registráciu, musí byť platná. Pri falošné, nesprávne alebo neúplné informácie, ktorú nám alebo našim zástupcov a partnerom poskytujete, JTN môže ukončiť vaše členstvo, odoprieť vám prístup k tejto stránke a vziať Vám doteraz nazhromaždené JTN body alebo výhry. Pre získanie prístupu v oblasti na členstvo, musíte zadať heslo a osobné e-mailovú adresu. Vy ste zodpovední za:(1) udržiavať svoje heslo v tajnosti a prevziať plnú zodpovednosť za činnosti, vykonané s Vaším heslom; (2) neposkytujte vaše heslo iným užívateľom;(3) v prípade neoprávnenom použití vášho účtu, okamžite nás informujte. V on-line JTN paneli sa môže zaregisrovat iba jedna osoba v domácnosti, avšak na prieskumoch sa môžu podieľať aj iní, neregistrované príslušníci (matka, otec, brat, sestra, manžel, manželka atď). V týchto prípadoch JTN vám to vopred oznámi, pre získanie vášho a ich súhlasu bez potreby novej registrácie.
 5. Nezákonné použitie internetovej stránky
  Nie je dovolené používať metódy konzervácie a šírenie informácií z webových stránok panelu alebo upravovať a manipulovať odpovede, výsledky z prieskumov a výhier. Narušovanie normálneho chodu webové stránky je nezákonné. Informácie publikované na tomto webe sa nesmie používať v iných takých bez súhlasu JTN. Zverejňovanie vyhrážok, urážok, škandalózne informácie, ako aj inej protiprávnej materiály je zakázané. Údaje o osobách, publikovali podobné materiály budú k dispozícii orgánom na vyžiadanie.
 6. Intelektuálne vlastníctvo
  Všetok obsah na tejto internetovej stránke a prieskumy - text, video, obrázky, audio vízie, logá a ďalšie materiály sú intelektuálnym majetkom JTN alebo JTN je oprávnený svojimi partnermi na ich používanie (ochranné známky, autorské práva, patenty, obchodné tajomstvo). Pre ich použitie za účelom úpravy, kopírovanie, distribúcia atď, musíte mať súhlas na JTN.
 7. Vecné lotérie, promócie a peňažné výhry
  V súvislosti s panelom JTN môže niekedy organizovať alebo ponúkať vecné lotérie, program o body a ďalšie reklamné promócie. Budete včas upozornení.
 8. Zmena profilu
  Očakávame od Vás, že nám dáte vedieť ak sa zmenia vaše osobné informácie: meno, adresa, telefón, e-mailová adresa a demografické údaje, ako je tu uvedené. Zmeny sa vykonáva vo vašom osobnom profile, po záznamu do priestoru členstva zadaním hesla a e-mailovú adresu. JTN následne vykoná aktualizáciu vášho profilu v databáze. Ak z nejakého dôvodu nechcete byť viac členom JTN Panel a podieľať sa na on-line marketingového prieskumu, môžete kedykoľvek požiadať za odstránenie vaše osobné informácie z nášho zoznamu aktívnych členov, nasledujúcim spôsobom: (1) po dosiahnutí opcie ”Vstup” na našej webovej stránke, vybrať vpravo ”Zrušiť členstvo”; (2) zaslaním e-mail na adresu servicesk@jtnpanel.com.
 9. Kontakt s JTN
  Všetky listy odoslané do JTN, obsahujúci nejaké informácie, otázky, pripomienky, návrhy a ďalšie, nebudú považované za tajné a bez zvýšenia priority, ak to nebolo skôr uvedené. nebudú považované za dôverné a bez zvýšenia priority, pokiaľ to nebolo vopred stanovená. Sme oprávnení využívať myšlienky, koncepty, vedomosti a technológie, zaslané od Vás na našu internetovou stránkou bez nároku na odmenu a na rôzne účely, ktorý zahŕňa vývoj, uplatňovanie a marketing výrobkov a služieb.
 10. Ochrana osobných údajov
  Naša záruka za ochranu osobných údajov je popísané v Zásadách ochrany osobných údajov a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
 11. Bez záruky
  Služba je poskytovaná takto - so všetkými nedostatkami a v stave, v ktorej je. Nie je zaručená presnosť a aktuálnosť informácií, prijaté od služby. My a naši partneri neposkytujeme žiadne výslovné záruky, záväzky alebo podmienky. Môžete dostať ďalšiu spotrebiteľské práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi, ktoré sa nezmení touto zmluvou. Odmietať sa akejkoľvek predpokladanej záruky, vrátane takejto o predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, primerané snahy a bez porušenia.
 12. Zmeny
  JTN môže zmeniť všeobecné podmínkysmlouvy. Zmena nadobudne účinnosť po ich zverejnení na našich webových stránkach. Pri zmene sme povinní prominentnej vo svojej hlavnej stránke uverejniť správu, že bude zmenená zmluva. Ak si neželáte prijať zmenu, musíte ukončiť alebo prestať používať služby ako zmena nadobudne platnosť. Ak neukončíte používanie služby, to znamená, že prijímate zmenu a jej využitie v súlade s ňou.
 13. Celkové dodržiavania právnych predpisov
  Musíte dodržiavať všetky príslušné zákony, vyhlášky, predpisy a nariadenia pri používaní našich služieb.
 14. Prerušenie a ukončenie členstva
  Vyhradzujeme si plné práva za dočasné prerušenie alebo ukončenie na neurčitú dobu Vaše členstvo, v prípade že ste narušili Dohodu alebo nemôžeme potvrdiť alebo overiť informácie, ktoré ste nám predložili, bez žiadneho odškodnenia.
 15. Správy
  Ak nie je výslovne stanovené inak, všetky správy pre vás budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri registrácii alebo na inú adresu, ktorú ste uviedli. Počas 24 hodín správa bude považovaná za odoslanie, ak odosielajúca strana nedostala upozornenie, že e-mailová adresa nie je platná. Je tiež možné, že vám pošleme správu pomocou predplatenú alebo doporučenou poštou na uvedenú adresu vo Vašom registračnom formulári. Správy budú považované za prijaté po obdržaní listu.
 16. Všeobecné pozície
  Akýkoľvek rozpor alebo žiadosť, ktoré vzniknú v súvislosti s našou zmluvou, sa bude rozhodovať podľa bulharských právnych predpisov. Všetky časti tejto zmluvy sú platné v plnom rozsahu povolenej zákonom. Je možné, že niektoré písomnej časti zmluvy nemôžu byť použiteľné. V tomto prípade príslušné podmienky sa nahrádzajú s možnými najbližšími pôvodnému. Zostávajúca časť zmluvy sa nemení. Toto je celková dohoda medzi vami a nami s ohľadom používania služby. Prioritne nahrádza všetky predchádzajúce dohody a zmluvy pri používaní služby. Nedávame záruku dlhého, nepretržitej, absolútne bezpečného prístupu k našim službám, takže pri práci s našimi webovými stránkami musia byť považované aj faktory mimo našu kontrolu. Svoju prihláškou do panelu prehlasujeme, že ste oboznámení, prijímate všetko a zaväzujete sa spĺňať podmienky zmluvy, uvedené vyššie.
 17. Bez agentúry
  Podľa tejto zmluvy Vy a JTN panelu ste nezávislé strany a nič v nej nevedie k partnerstvu alebo pracovného pomeru, privilégiá, obchodné zastúpenie alebo spoločný podnik medzi vami a JTN panel. Nemáte právomoci ku splňovanie a užívanie akýkoľvek návrhov menom JTN Panel alebo nás predstavovať.
 18. Obmedzenie zodpovednosti
  JTN Panel varuje a nenesie zodpovednosť za straty, ušlý zisk, zmeškané obchodné možnosti, ďalšie nepredvídané výdavky alebo jinénepřímé straty, vyplývajúce alebo majúce vzťah k tejto zmluve.
 19. Otázky pre nás
  Pre viac informácie a odpovede na Vase otázky o našich webových stránkach a službách, ponúkaných od JTN Panel, možno získať na adrese:servicesk@jtnpanel.com.